Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

ZGŁOSZENIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM ZAMIARU WYKONANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ (AB-08a)

ZGŁOSZENIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM ZAMIARU WYKONANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ (BB-08a)

  

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

pdf 25ZGŁOSZENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO 

Zgłoszenie podpisuje Inwesor lub osoba działająca w jego imieniu na podstawie udzielonego przez Inwestora pełnomocnictwa

Zgłoszenie z projektem budowlanym, dotyczy wyłącznie budowy obiektów wymienionych w ustawie Prawo budowlane art. 29 ust. 1 (dla których obszar oddziaływania zamyka się na terenie objętym inwestycją),:

pkt 1a - wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania zamyka się na terenie inwestycji,

pkt 2b -  wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2,

pkt 19a sieci:

  1. elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kW,
  2. wodociągowych,
  3. kanalizacyjnych,
  4. cieplnych,
  5. telekomunikacyjnych.
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa. 
• 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

pozwolenie ustalające lokalizację oraz określające warunki wykorzystania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich o którym mowa w art. 23  ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;

• w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

UWAGA: Zgodnie z art. 30 ust. 1a. Inwestor, zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

• pdf 25PEŁNOMOCNICTWO -  jeśli Inwestor udzielił pełnomocnictwa.

Inwestor (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną) może przed organami administracji publicznej działać poprzez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł OPŁATY

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska.
Złożenie dokumentów: biuro podawcze starostwa/lub pocztą na adres Urzędu.

Odbiór dokumentów: dokumenty można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej (pokój 104, 105) bądź zostaną wysłane pocztą na adres wnioskodawcy.

Informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr (95) 755 5243, wew. 22 lub 26.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni organ nie wniesie sprzeciwu (w przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia bieg 21-dniowego terminu rozpoczyna się od dnia złożenia uzupełnienia t.j. złożenia kompletnego zgłoszenia) nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W razie stwierdzenia konieczności uzupełnienia zgłoszenia, Inwestor zostaje zobowiązany postanowieniem do uzupełnienia w wyznaczonym terminie (art. 35 ust.1 ustawy prawo budowlane). W sytuacji nieuzupełnienia zgłoszenia we wskazanym terminie organ wniesie sprzeciw w drodze decyzji.

Organ wnosi sprzeciw również w przypadku jeżeli:
1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
2) budowa lub wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz inne przepisy,
3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

Postanowienia/decyzje wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego,organ przesyła do Inwestora listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie wskazany podczas składania wniosku.

 

OPŁATY

OPŁATA SKARBOWA: wysokość opłaty skarbowej za dokonanie zgłoszenia naliczona zgodnie z ustawą oopłacie skarbowej

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł usiszczana  w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

Sprawy z zakresu budownictwa mieszkaniowego zwolnione są od opłaty skarbowej

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji wnoszącej sprzeciw przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Lubuskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Organ przyjmujący zgłoszenie, może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych lub określonego obiektu objętego obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia;
2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu przed upływem terminu 21 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Uwaga!
Przed przystąpieniem do realizacji obiektów objętych zgłoszeniem na gruntach chronionych zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych należy uzyskać decyzję o wyłączeniu tych gruntów z produkcji rolnej i leśnej.

 

Formularze do pobrania:

pdf 25ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

 

pdf 25ZGŁOSZENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

pdf 25WNIOSEK WYPEŁNIONY - WZÓR

pdf 25OŚWIADCZENIE O POSIADNAYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

pdf 25INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

pdf 25KARTA INFORMACYJNA DLA POZWOLENIA NA BUDOWĘ OBIEKTÓW KUBATUROWYCH 

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO


PODSTAWA PRAWNA

•Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane 

•Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego