Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ (AB-08)

ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ (BB-08)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Zgłoszenie podpisuje Inwesor lub osoba działająca w jego imieniu na podstawie udzielonego przez Inwestora pełnomocnictwa.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. 

pdf 25OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE  

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa. 

 

Załączniki do zgłoszenia:

•mapa /szkic sytuacyjny/ z naniesioną lokalizacją obiektu szkice, rysunki zamierzenia budowlanego, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami szczegółowymi.

W przypadku zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7,0m - przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz przyłączy energetycznych wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych cieplnych i telekomunikacyjnych, projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym, a w przypadku instalacji zbiornikowej, o której mowa powyżej projekt zagospodarowania działki budowlanej lub terenu uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

UWAGA: Zgłoszenie dokonania budowy przyłączy jest indywidualnym wyborem Inwestora (art. 29 a - ustawa prawo budowlane).

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO -  jeśli Inwestor udzielił pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł  OPŁATY

Inwestor (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną) może przed organami administracji publicznej działać poprzez pełnomocnika.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska.
Złożenie dokumentów: biuro podawcze starostwa/lub pocztą na adres Urzędu.

Odbiór dokumentów: dokumenty można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej (pokój 104, 105) bądź zostanie wysłana pocztą na adres wnioskodawcy.

Informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr (95) 755 5243, wew. 22 lub 26.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni organ nie wniesie sprzeciwu nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.  Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W razie stwierdzenia konieczności uzupełnienia zgłoszenia, Inwestor zostaje zobowiązany postanowieniem do uzupełnienia w wyznaczonym terminie (art. 35 ust.1 ustawy prawo budowlane). W sytuacji nieuzupełnienia zgłoszenia we wskazanym terminie organ wniesie sprzeciw w drodze decyzji.

Organ wnosi sprzeciw również w przypadku jeżeli:
1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
2) budowa lub wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz inne przepisy,
3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

Postanowienia wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego,  decyzje sprzeciwu wydawane w trybie administracyjnym Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska przesyła do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.
W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie wskazany podczas składania wniosku.

 

OPŁATY

Zgłoszenie wolne od opłat.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji wnoszącej sprzeciw przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Lubuskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za  pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Organ przyjmujący zgłoszenie, może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych lub określonego obiektu objętego obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia;
2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Tymczasowym obiekcie - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu przed upływem terminu 21 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Uwaga!
Przed przystąpieniem do realizacji obiektów objętych zgłoszeniem na gruntach chronionych zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 poz. 1205 tekst jednolity) należy uzyskać decyzję o wyłączeniu tych gruntów z produkcji rolnej i leśnej.

Uwaga!
Roboty budowlane wymagające zgłoszenia na istniejących obiektach budowlanych, a także termomodernizacje budynków należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 52 i 60 ustawy o ochronie przyrody.

 

Formularze do pobrania:

pdf 25ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

pdf 25WNIOSEK WYPEŁNIONY - WZÓR

pdf 25OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

pdf 25INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 

PODSTAWA PRAWNA

•Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego