Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI OBIEKTU BUDOWLANEGO (BB-07)

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI OBIEKTU BUDOWLANEGO (BB-07)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZBIÓRKI 

Zgłoszenie podpisuje Inwesor lub osoba działająca w jego imieniu na podstawie udzielonego przez Inwestora pełnomocnictwa.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych - rozbiórkowych oraz termin ich rozpoczęcia. 

pdf 25OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa.

 

Załączniki do zgłoszenia:

mapa /szkic sytuacyjny/ z naniesioną lokalizacją obiektu szkice, rysunki zamierzenia budowlanego, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami szczegółowymi.

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO -  jeśli Inwestor udzielił pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo podlega oplacie skarbowej - 17,00 zł  OPŁATY

Inwestor (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną) może przed organami administracji publicznej działać poprzez pełnomocnika.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a.

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska.

Złożenie dokumentów: biuro podawcze starostwa/lub pocztą na adres Urzędu.

Odbiór dokumentów: dokumenty można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.(pokój 104, 105) bądź zostaną wysłane pocztą na adres wnioskodawcy.

Informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr (95) 755 5243, wew. 22 lub 26.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do wykonania robót można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni organ nie wniesie sprzeciwu  nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W razie stwierdzenia braków, Inwestor zostaje zobowiązany postanowieniem do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. W sytuacji nieuzupełnienia zgłoszenia we wskazanym terminie organ wniesie sprzeciw w drodze decyzji.

Pisma, oraz postanowienia i decyzje wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego,organ przesyła do Inwestora listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie.

Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji.

OPŁATY

Zgłoszenie nie podlega opłatom.

Opłaty skarbowe:

Za wydanie - na wniosek - zaświadczenia - 17,00 zł

Za udzielone pełnomocnictwo - 17,00 zł

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji wnoszącej sprzeciw przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Lubuskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za  pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Budynki i budowle podlegające zgłoszeniu rozbiórki  to takie, które nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie są objęte ochroną konserwatorską.
O wysokości poniżej 8,0m jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości oraz obiekty i urządzenia budowlane, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

Organ przyjmujący zgłoszenie, może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę objętego obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli rozbiórka tych obiektów:
1) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką,
2) roboty zabezpieczające i rozbiórkowe objęte zgłoszeniem, można rozpocząć przed dokonaniem zgłoszenia jeżeli prace mają na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie tych robót nie zwalnia Inwestora od obowiązku dokonania zgłoszenia.
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu przed upływem terminu 21 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Klienci zainteresowani doręczeniem pisma w formie dokumentu elektronicznego poza wnioskiem (oraz innymi wskazanymi powyżej dokumentami) winni złożyć "Wniosek o doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego" - pobierz wniosek

Uwaga!
Roboty budowlane związane z rozbiórką istniejących obiektów należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 52 i 60 ustawy o ochronie przyrody. 

 

Formularze do pobrania:

pdf 25ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZBIÓRKI 

pdf 25OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

pdf 25INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 

PODSTAWA PRAWNA

•Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
•Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego