Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

UZYSKANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA ROZBIÓRKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO (AB-06)

UZYSKANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA ROZBIÓRKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO (BB-06)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ

Wniosek podpisuje Inwesor lub osoba działająca w jego imieniu na podstawie udzielonego przez Inwestora pełnomocnictwa.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ:

1) zgoda właściciela obiektu;
2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.
pdf 25PEŁNOMOCNICTWO -  jeśli Inwestor udzielił pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł  OPŁATY

Inwestor (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną) może przed organami administracji publicznej działać poprzez pełnomocnika.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a.

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska.

Złożenie dokumentów: biuro podawcze starostwa/lub pocztą na adres Urzędu.

Odbiór dokumentów: dokumenty można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.(pokój 104, 105) bądź zostaną wysłane pocztą na adres wnioskodawcy.

Informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr (95) 755 5243, wew. 22 lub 26.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawy w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska są załatwiane niezwłocznie w terminie do miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące.
Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenie na rozbiórkę sprawdza się kompletność wniosku. W przypadku braków formalnych wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w określonym przez organ terminie (nie krótszym niż 7 dni) licząc od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

W przypadku kompletnego wniosku, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę właściwy organ sprawdza dokumenty i e razie stwierdzenia nieprawidłowości lub braków, Inwestor zostaje zobowiązany postanowieniem do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku lub załączonego do niego projektu budowlanego we wskazanym terminie organ wydawa decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę.

Pisma, oraz postanowienia i decyzje wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego,organ przesyła do Inwestora listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie.

Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji.

 

OPŁATY

 
 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Lubuskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za  pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Rozpoczęcie  robót  rozbiórkowych może nastąpić kiedy decyzja stanie się ostateczna/wykonalna.  Powyższą informację można uzyskać w  tutejszym Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska.

Wydanie dziennika rozbiórki - Inwestor występuje z odrębnym  wnioskiem do Wydziału Budownictwa i ochrony Środowiska. Dziennik wydaje się terminie 3 dni, jeżeli decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę stała się ostateczna/wykonalna.

Uwaga!
Roboty budowlane związane z rozbiórką istniejących obiektów należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 52 i 60 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.)

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ

pdf 25WNIOSEK WYPEŁNIONY - WZÓR

pdf 25INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 

PODSTAWA PRAWNA

•Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
•Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego