Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

UZYSKANIE OSTEMPLOWANEGO DZIENNIKA BUDOWY (AB-04)

UZYSKANIE OSTEMPLOWANEGO DZIENNIKA BUDOWY (BB-04)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK O WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY

Wniosek podpisuje Inwesor lub osoba działająca w jego imieniu na podstawie udzielonego przez Inwestora pełnomocnictwa.

Załączniki:

•Dziennik budowy,
•Kopia decyzji pozwolenia na budowę,                                                                                                                                      

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO -  jeśli Inwestor udzielił pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł  OPŁATY

                                                                                   

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a.

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska.

Złożenie dokumentów: biuro podawcze starostwa/lub pocztą na adres Urzędu.

Odbiór dokumentów: dokumenty można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.(pokój 104, 105) bądź zostaną wysłane pocztą na adres wnioskodawcy.

Informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr (95) 755 5243, wew. 22 lub 26.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, przy czym Inwestor może wystąpić o wydanie dziennika budowy najwcześniej po dniu, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ sprawdza kompletność wniosku. Postępowanie  kończy wydanie ostemplowanego dziennika budowy.

 

OPŁATY

Ostemplowanie dziennika budowy nie podlega opłatom.

Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo - 17,00 zł 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są zobowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności, o których mowa powyżej.
Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę. Dla obiektów liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.
Inwestor zobowiązany jest  dołączyć dziennik budowy do zawiadomienia o zakończeniu budowybądź wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK O WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY

pdf 25WNIOSEK WYPEŁNIONY - WZÓR

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 

PODSTAWA PRAWNA

•Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane