Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

UZYSKANIE ZMIANY DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (AB-03)

UZYSKANIE ZMIANY DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (BB-03)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

W zakresie zmiany POZWOLENIA NA BUDOWE w trybie art. 36a ustawy Prawo budowlane - zmiana projektu budowlanego lub jego części.
Tryb postępowania jak w przypadku - UZYSKANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (BB-01)

pdf 25WNIOSEK

Wniosek podpisuje  Inwestor, któremu udzielono pozwolenia na budowę lub osoba upowazniona do reprezentowania Inwestora na podstawie pełnomocnictwa 

pdf 25OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCĄ NA CELE BUDOWLANE

oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa 

pdf 25INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU LUB DO  OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

  ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O ZMIANĘ POZWOLENIA NA BUDOWĘ:

•Dziennik budowy (do wglądu), w przypadku, gdy od wydania decyzji o pozwoleniu na budowę upłynęło więcej niż trzy lata.

•4 egz. projektu budowlanego zamiennego z wykazaniem zmian wprowadzonych w stosunku do projektu pierwotnego

ostateczna decyzja o warunkach zabudowy (w oryginale lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ, który ją wydał) jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (decyzje wydaje właściwy Wójt, Burmistrz Gminy)

inne decyzje i uzgodnienia wymagane na podstawie przepisów odrębnych w związku z zamierzoną zmianą 

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO -  jeśli Inwestor udzielił pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł  OPŁATY

Inwestor (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną) może przed organami administracji publicznej działać poprzez pełnomocnika.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska. Złożenie dokumentów: biuro podawcze starostwa/lub pocztą na adres Urzędu.

Odbiór dokumentów: dokumenty można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.(pokój 104, 105) bądź zostaną wysłane pocztą na adres wnioskodawcy.

Informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr (95) 755 5243, wew. 22 lub 26.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzje w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska wydawane są  niezwłocznie w terminie do miesiąca od dnia złożenia  kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące.
Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym sprawdza się kompletność wniosku. W przypadku braków formalnych wniosku, wzywa się Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w określonym terminie (nie krótszym niż7 dni) licząc od dnia otrzymania wezwania.

W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

W przypadku kompletnego wniosku, przed wydaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego właściwy organ sprawdza:

a. zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (decyzje wydaje właściwy organ Wójt, Burmistrz Gminy lub Wojewoda);
b. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
c. kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20, 1 pkt 1b ustawy prawo budowlane, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
d. wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub braków, Inwestor zostaje zobowiązany postanowieniem do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. W sytuacji nie uzupełnienia projektu budowlanego we wskazanym terminie,organ wyda decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzielenia zmiany pozwolenia na budowę.

Pisma, oraz postanowienia i decyzje wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego,organ przesyła do Inwestora listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie.

Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji.

 

OPŁATY

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Lubuskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za  pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK

pdf 25WNIOSEK WYPEŁNIONY - WZÓR

pdf 25OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCĄ NA CELE BUDOWLANE

pdf 25INFORMACJA  UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU LUB DO OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

pdf 25KARTA INFORMACYJNA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

pdf 25WNIOSEK O WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego