Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

UZYSKANIE DECYZJI O PRZENIESIENIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ (AB-02)

 UZYSKANIE DECYZJI O PRZENIESIENIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ (BB-02)

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

pdf 25WNIOSEK

Wniosek podpisuje  Inwestor, na rzecz którego ma być przeniesione pozwolenie na budowę lub osoba posiadająca pełnomocnictwo do działania w imieniu Inwestora

pdf 25OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane składa osoba na rzecz której ma zostać przeniesione pozwolenie na budowe (złożone na druku ściśle określonym przepisem prawa) 

pdf 25INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

ZAŁACZNIKI DO WNIOSKU:

pdf 25ZGODA POPRZEDNIEGO INWESTORA NA PRZENIESIENIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ I OŚWIADCZENIE NOWEGO INWESTORA O PRZYJĘCIU WSZYSTKICH WARUNKÓW ZAWARTYCH W WYDANEJ DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ 

pisemna zgoda dotychczasowego Inwestora(ów) na przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu

•pisemne oświadczenie nabywcy(ów) o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w wydanej decyzji pozwolenia na budowę, 

kopię decyzji o pozwoleniu na budowe potwierdzoną za zgodność z oryginałem

dziennik budowy (oryginał-do wglądu) w przypadku, kiedy został on już wydany.

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO -  jeśli Inwestor udzielił pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł  OPŁATY

Inwestor (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną) może przed organami administracji publicznej działać poprzez pełnomocnika.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a.

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska.

Złożenie dokumentów: biuro podawcze starostwa/lub pocztą na adres Urzędu.

Odbiór dokumentów: dokumenty można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.(pokój 104, 105) bądź zostaną wysłane pocztą na adres wnioskodawcy.

Informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr (95) 755 5243, wew. 22 lub 26.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawy w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska są załatwiane niezwłocznie w terminie do miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące.
Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innego Inwestora sprawdza się kompletność wniosku,a w przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w określonym terminie (nie krótszym niż 7 dni) licząc od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

Pisma, oraz postanowienia i decyzje wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego,organ przesyła do Inwestora listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie.    
Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Lubuskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za  pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego.
 

DODATKOWE INFORMACJE

Stronami w postępowaniu o przeniesienie pozwolenia na budowę są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych

Przeniesienie pozwolenia na budowę może nastąpić tylko w przypadku kiedy decyzja pozwolenia na budowę jest ważna.

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w  którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK

pdf 25OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

pdf 25INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

pdf 25ZGODA POPRZEDNIEGO INWESTORA NA PRZENIESIENIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ I OŚWIADCZENIE NOWEGO INWESTORA O PRZYJĘCIU WSZYSTKICH WARUNKÓW ZAWARTYCH W WYDANEJ DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ 

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 

PODSTAWA PRAWNA

•Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

•Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego