Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

UZYSKANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (AB-01)

UZYSKANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (BB-01)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK   

Wniosek podpisuje Inwesor lub osoba działająca w jego imieniu na podstawie udzielonego przez Inwestora pełnomocnictwa.

pdf 25OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa

pdf 25INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWE LUB OSWIADCZENIA O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIA NA CELE BUDOWLANE 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ:

•4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami i decyzjami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz zaświadczeniem o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień sporządzenia projektu budowlanego,

•ostateczna decyzja o warunkach zabudowy (w oryginale lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ, który ją wydał) jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (decyzje wydaje właściwy Wójt, Burmistrz Gminy)

•.inne decyzje i uzgodnienia wymagane na podstawie przepisów odrębnych w związku z realizacją planowanego zamierzenia inwestycyjnego

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO -  jeśli Inwestor udzielił pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł  OPŁATY

Inwestor (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną) może przed organami administracji publicznej działać poprzez pełnomocnika.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a.
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska.
Złożenie dokumentów: biuro podawcze starostwa/lub pocztą na adres Urzędu.

Odbiór dokumentów: dokumenty można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.(pokój 104, 105) bądź zostaną wysłane pocztą na adres wnioskodawcy.

Informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr (95) 755 5243, wew. 22 lub 26.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawy w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska są załatwiane niezwłocznie w terminie do miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące.
Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

  

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenie na budowę sprawdza się kompletność wniosku. W przypadku braków formalnych wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w określonym przez organ terminie (nie krótszym niż 7 dni) licząc od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

W przypadku kompletnego wniosku, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:

a. zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (decyzje wydaje właściwy organ Wójt, Burmistrz Gminy lub Wojewoda);
b. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
c. kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20, 1 pkt 1b ustawy prawo budowlane, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
d. wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub braków, Inwestor zostaje zobowiązany postanowieniem do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku lub załączonego do niego projektu budowlanego we wskazanym terminie organ wydawa decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

Pisma, oraz postanowienia i decyzje wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego,organ przesyła do Inwestora listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie.

Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji.

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronom postępowania, odwołanie do Wojewody Lubuskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za  pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego, osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach pracy lub za pośrednictwem poczty.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Rozpoczęcie  robót  budowlanych może nastąpić, kiedy decyzja stanie się wykonalna!!!

Powyższą informację można uzyskać w Wydziale Budownicytwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.
Projekt budowlany winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.). Osoba sporządzająca projekt budowlany musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane w danej specjalności, które należy dołączyć do dokumentacji oraz wykazać się zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i złożyć oświadczenie zgodnie z art. 20 ust. 4 - prawo budowlane o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja winna zawierać również informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnionej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia inwestycyjnego. W przypadku zamierzenia inwestycyjnego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, pozwolenie może na wniosek inwestora dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów inwestor ma obowiązek przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu dla całego zamierzenia budowlanego.

Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych może nastąpić tylko w przypadku, kiedy decyzja jest wykonalna.
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w  którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.
O wydanie dziennika budowy Inwestor występuje z odrębnym wnioskiem do Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska.  UZYSKANIE OSTEMPLOWANEGO DZIENNIKA BUDOWY (BB-04)

Uwaga!
Roboty budowlane związane z remontem, przebudową, rozbudową, nadbudową istniejących obiektów budowlanych, a także termomodernizacją budynków należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 52 i 60 ustawy o ochronie przyrody.

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK

pdf 25WNIOSEK WYPEŁNIONY - WZÓR

pdf 25OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

pdf 25INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

pdf 25KARTA INFORMACYJNA DLA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO 

pdf 25WNIOSEK O WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW

pdf 25WNIOSEK UPOWAŻNIENIA DO UDZIELENIE ZGODY NA ODSTĘPSTWO OD PRZEPISÓW TECHNICZNO - BUDOWLANYCH

 

PODSTAWA PRAWNA

•Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej